NOVOSTI

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VATROGASAC-PRIPRAVNIK

Pročitajte više

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VATROGASAC

Pročitajte više

Poziv na predhodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pročitajte više

Obavijest i upute pripravnicima JVP

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac, 4 izvršitelja

Pročitajte više

Obavijest i upute vatrogascima ožujak

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto VATROGASAC PRIPRAVNIK, 4 izvršitelja

Pročitajte više

Javna objava informacija o trošenju sredstava za razdoblje od 01.01.2024 - 31.01.2024

Javna objava informacija o trošenju sredstava za razdoblje od 01.01.2024 - 31.01.2024

Pročitajte više

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAMJENIKA ZAPOVJEDNIKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KOPRIVNICE

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAMJENIKA ZAPOVJEDNIKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KOPRIVNICE

Pročitajte više

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VODITELJ RAČUNOVODSTVENIH I FINANCIJSKIH POSLOVA

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VODITELJ RAČUNOVODSTVENIH I FINANCIJSKIH POSLOVA Temeljem raspisanog natječaja od 03.11.2023. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova voditelj računovodstvenih i financijskih poslova u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, radi zamjene odsutne radnice, nakon provedenog natječajnog postupka izbrana je: 1. NIKOLINA BRLEK Koprivnica, 07.12.2023.

Pročitajte više

IN MEMORIAM Goran Kosnica (31.12.1980. - 26.11.2023.)

Posljednji ispraćaj kolege Gorana Kosnice, zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe grada Koprivnice biti će sutra, utorak 28.11.2023 u 14. sati na gradskom groblju "Pri Svetom Duhu" u Koprivnici IN MEMORIAM Goran Kosnica (31.12.1980. - 26.11.2023. Naš dragi kolega Goran Kosnica, profesionalni vatrogasac u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Koprivnice, preminuo je danas, 26. studenog, 2023. godine, nakon duge i teške bolesti. Goran je u JVP-u Koprivnica radio nešto više od deset godina, od 1. ožujka 2013. godine, a osim redovnog posla odlazio je na brojne redovne i izvanredne dislokacije diljem Hrvatske. Svojim je profesionalnim i osobnim kvalitetama bio primjer mlađim kolegama, a svoj vedar duh znao je prenijeti na sve svoje kolege vatrogasce i na tome mu neizmjerno hvala! Počivao u miru!

Pročitajte više

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

KLASA:112-03/23-02/3 URBROJ:2137-98/23-1 Koprivnica, 24.11.2023. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA U Narodnim Novinama, Glasu Podravine i prigorja, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Hrvatske vatrogasne zajednice, web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 24.11.2023. godine objavljen je javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika u radni odnos na određeno vrijeme u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi: Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do 02.12.2023. godine). Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Provedba natječajnog postupka, izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika vršiti će se sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (NN 125/19. 114/22). Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice KLASA: 012-03-20-01/1, URBROJ: 2137-98-20-2 od 27.02.2020. i KLASA: 012-03/21-01/1, URBROJ: 2137-98/21-3 od 26.02.2021. godine, Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JVP Koprivnice. Opis poslova i radnih zadataka: - obavlja složenije poslove u Vatrogasnoj postrojbi koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršenju poslova i zadataka, - obavlja stručni nadzor nad radom Vatrogasne postrojbe u odsutnosti ili po nalogu zapovjednika Vatrogasne postrojbe, - radi na unapređenju preventivne i operativne djelatnosti Vatrogasne postrojbe u području zaštite od požara te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada i stručno osposobljavanje radnika, - odgovoran je za obavljanje operativnih poslova, - izrađuje operativne planove i brine se da izvještaji o intervencijama budu pravilno popunjeni i dostavljeni nadležnim tijelima, - priprema i usklađuje stručne poslove u Vatrogasnoj postrojbi, - u dogovoru sa zapovjednikom vrši raspored radnika po smjenama te vodi propisanu evidenciju radnog vremena sukladno važećem Pravilniku o evidenciji radnog vremena i evidenciju putnih troškova sve u suradnji s vatrogascima-voditeljima odjeljenja, - izrađuje, provodi i nadzire provođenje programa obuke radnika, - obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu zapovjednika. Podaci o plaći Sukladno odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, Klasa:003-05-19-01/6, Urbroj:2137-98-19-2, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravim radnika Klasa:003-05-20-01/2, Urbroj:2137-98/20-1 od 11.02.2020. godine, KLASA:003-05/21-01/3, urbroj:2137-98/21-1 od 08.01.2021. godine, KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-3 od 31.03.2021., KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-5 od 23.06.2021. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine plaću radnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta, a za radno mjesto zamjenik zapovjednika postrojbe propisan je koeficijent 1,80 dok osnovica iznosi 825,00 eura sukladno članku 35. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine. Način obavljanja intervjua Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se intervju o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni putem mail-a/telefona. Kroz intervju sa kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad na tim poslovima, te se vrši provjera socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih). Ukoliko kandidat ne pristupi intervju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Ostale upute: Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju. Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za izbor/imenovanje zamjenika zapovjednika navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak. Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice pridržava pravo poništenja natječaja. Povjerenstvo za provedbu natječaja

Pročitajte više

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAMJENIKA ZAPOVJEDNIKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KOPRIVNICE (M/Ž)

Pročitajte više

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- voditelj računovodstvenih i financijskih poslova

Pročitajte više

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Klasa: 112-03/23-02/2 Urbroj:2137-98/23-3 Koprivnica, 03.11.2023. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA U Glasu Podravine i prigorja, na web stranici Grada Koprivnice, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 03.11.2023. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih poslova u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice ,Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi: Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do 11.11.2023. godine). Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Opis poslova radnog mjesta voditelj računovodstvenih i financijskih poslova: - obavlja složene računovodstveno-financijske poslove u Vatrogasnoj postrojbi koji zahtijevaju stručnost, samostalnost i odgovornost u radu, - odgovara za pravovremeno, stručno i zakonito obavljanje računovodstveno- financijskih poslova, - obavlja poslove otvaranja i zaključivanja kartica, - knjiži sve poslovne promjene u skladu sa važećim propisima, vodeći brigu o ažurnom i kontinuiranom unosu podataka i poslovnih promjena, te njihove prateće dokumentacije, - izrađuje potrebna izvješća, vodi poslovne knjige i održava bazu podataka u računalnom sustavu, koji služe za analizu i planiranje, - vodi robno materijalno knjigovodstvo Servisa vatrogasnih aparata, - izrađuje i kontrolira Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, - izrađuje financijski plan Vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu o proračunu, - vrši obračun PDV-a, - izvješćuje nadležna tijela o financijskom stanju, poslovanju i potrebama Vatrogasne postrojbe, - organizira obradu i čuvanje podataka i dokumentacije u papirnatom obliku i magnetskim medijima, - brine o poštivanju rokova i propisa važnih za računovodstvo i financijsko poslovanje, - priprema materijale za rad inventurnih komisija, obračunava inventurne liste, obavlja ostale poslove vezane s inventurom, - izrađuje tromjesečna, polugodišnja izvješća i obračune, završni račun te podnosi iste nadležnim institucijama, - prati realizaciju proračuna, - brine o namjenskom trošenju financijskih sredstava, kontrolira rad ostalih radnika u računovodstvu, - vrši plaćanje računa dobavljača, - obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu zapovjednika Vatrogasne postrojbe. Podaci o plaći Sukladno odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, Klasa:003-05-19-01/6, Urbroj:2137-98-19-2, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravim radnika Klasa:003-05-20- 01/2, Urbroj:2137-98/20-1 od 11.02.2020. godine, KLASA:003-05/21-01/3, urbroj:2137- 98/21-1 od 08.01.2021. godine, KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-3 od 31.03.2021., KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-5 od 23.06.2021. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2- 23-8 od 10.02.2023. godine plaću radnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta, a za radno mjesto voditelja računovodstvenih i financijskih poslova propisan je koeficijent 1,60 dok osnovica iznosi 825,00 eura sukladno članku 35. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj. Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima, te provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih). Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata: ? Zakon o proračunu (Narodne Novine RH broj,144/21) ? Zakon o porezu na dohodak (Narodne Novine RH broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20,151/22.) ? Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne Novine broj:124/14, 115/15, 87/16 , 3/18, 126/19, 108/20.) ? Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj:03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19,145/20, 32/21.) ? Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne Novine RH broj 95/19.) ? Zakon o vatrogastvu (Narodne Novine RH broj: 125/19, 114/22.) ? provjeru poznavanja rada na računalu praktičnim radom na poslovima iz područja proračuna i financija koja ujedno obuhvaća i provjeru osnovnog poznavanja rada na računala, poznavanje korištenja programa Word, Excel, interneta i elektroničke pošte. Postupak testiranja: Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja. Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta: Za vrijeme testiranja nije dopušteno: - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 3 dana prije testiranja na web stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice (www.jvp-koprivnica.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1. Ostale upute: Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju. Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem. Povjerenstvo za provedbu natječaja

Pročitajte više
Učitajte više novosti Pogledajte arhivu novosti