NOVOSTI

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VODITELJ RAČUNOVODSTVENIH I FINANCIJSKIH POSLOVA

Pročitajte više

Obavijest i upute kandidatima

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice Oružanska 1, 48000 Koprivnica Klasa: 112-03/23-02/1 Urbroj:2137-98/23-2 Koprivnica, 05.06.2023. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA U Podravskom listu, na web stranici Grada Koprivnice, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 05.06.2023. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih poslova u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice,Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi: Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do 13.06.2023. godine). Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Opis poslova radnog mjesta voditelj računovodstvenih i financijskih poslova: - obavlja složene računovodstveno-financijske poslove u Vatrogasnoj postrojbi koji zahtijevaju stručnost, samostalnost i odgovornost u radu, - odgovara za pravovremeno, stručno i zakonito obavljanje računovodstveno-financijskih poslova, - obavlja poslove otvaranja i zaključivanja kartica, - knjiži sve poslovne promjene u skladu sa važećim propisima, vodeći brigu o ažurnom i kontinuiranom unosu podataka i poslovnih promjena, te njihove prateće dokumentacije, - izrađuje potrebna izvješća, vodi poslovne knjige i održava bazu podataka u računalnom sustavu, koji služe za analizu i planiranje, - vodi robno materijalno knjigovodstvo Servisa vatrogasnih aparata, - izrađuje i kontrolira Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, - izrađuje financijski plan Vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu o proračunu, - vrši obračun PDV-a, - izvješćuje nadležna tijela o financijskom stanju, poslovanju i potrebama Vatrogasne postrojbe, - organizira obradu i čuvanje podataka i dokumentacije u papirnatom obliku i magnetskim medijima, - brine o poštivanju rokova i propisa važnih za računovodstvo i financijsko poslovanje, - priprema materijale za rad inventurnih komisija, obračunava inventurne liste, obavlja ostale poslove vezane s inventurom, - izrađuje tromjesečna, polugodišnja izvješća i obračune, završni račun te podnosi iste nadležnim institucijama, - prati realizaciju proračuna, - brine o namjenskom trošenju financijskih sredstava, kontrolira rad ostalih radnika u računovodstvu, - vrši plaćanje računa dobavljača, - obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu zapovjednika Vatrogasne postrojbe. Podaci o plaći Sukladno odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, Klasa:003-05-19-01/6, Urbroj:2137-98-19-2, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravim radnika Klasa:003-05-20-01/2, Urbroj:2137-98/20-1 od 11.02.2020. godine, KLASA:003-05/21-01/3, urbroj:2137-98/21-1 od 08.01.2021. godine, KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-3 od 31.03.2021., KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-5 od 23.06.2021. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine plaću radnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta, a za radno mjesto voditelja računovodstvenih i financijskih poslova propisan je koeficijent 1,60 dok osnovica iznosi 825,00 eura sukladno članku 35. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj. Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima, te provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih). Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata: • Zakon o proračunu (Narodne Novine RH broj,144/21) • Zakon o porezu na dohodak (Narodne Novine RH broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20,151/22.) • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne Novine broj:124/14, 115/15, 87/16 , 3/18, 126/19, 108/20.) • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj:03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19,145/20, 32/21.) • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne Novine RH broj 95/19.) • Zakon o vatrogastvu (Narodne Novine RH broj: 125/19, 114/22.) • provjeru poznavanja rada na računalu praktičnim radom na poslovima iz područja proračuna i financija koja ujedno obuhvaća i provjeru osnovnog poznavanja rada na računala, poznavanje korištenja programa Word, Excel, interneta i elektroničke pošte. Postupak testiranja: Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja. Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta: Za vrijeme testiranja nije dopušteno: - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 3 dana prije testiranja na web stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice (www.jvp-koprivnica.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1. Ostale upute: Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju. Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem. Povjerenstvo za provedbu natječaja

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto voditelj računovodstvenih i financijskih poslova (m/ž) na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad

Na temelju članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), članka 6. i članka 18. Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA:003-05-19-01/4, URBROJ:2137-98-19-2 od 19.4.2019.godine i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice KLASA: 003-05-19-01/5, URBROJ:2137-98-19-2 od 19.04.2019., Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 003-05-20-01/1, URBROJ:2137-98-20-1 od 11.02.2020. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 003-05-21-01/2, URBROJ:2137-98-21-1 od 08.01.2021. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 011-03-22-02/1, URBROJ:2137-98-22-1 od 28.02.2022. godine, odluke Vatrogasnog vijeća od 12.05.2023. godine KLASA: 007-02/23-1/7,URBROJ:2137-98-23/4, Zapovjednica Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto voditelj računovodstvenih i financijskih poslova (m/ž) na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera - nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti - poznavanje knjigovodstveno-računovodstvenog poslovanja - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima knjigovodstveno-računovodstvenog poslovanja - samostalnost u radu - dobro poznavanje Windows operativnog sustava - položen ispit za vozača „B“ kategorije Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti: • kratak životopis • presliku osobne iskaznice • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome) • uvjerenje da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti (original), uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci, računajući od dana objave natječaja • ugovor o radu, rješenje o prijemu odnosno rasporedu na radno mjesto, potvrda poslodavca i sl. iz čega je vidljivo da je ostvareno prethodno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno elektronički zapis (e-radna knjižica) • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.) • preslika vozačke dozvole. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti presliku domovnice. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta odredbe na koju se poziva, odnosno dokaz o priznatom statusu, dokaz da to pravo već nije koristio te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka, sporazum i slično), a pravo prednosti ostvaruje samo pod uvjetom da nema osoba koje to pravo ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju iz prethodnog stavka to pravo ostvaruje ako se u prijavi na natječaj pozvala na to pravo i priložila odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu. Nepotpune i ne pravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad. Mjesto rada je Koprivnica, Oružanska broj l. Sa kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice:www.jvp-koprivnica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici biti će objavljeno vrijeme održavanja intervjua, najmanje tri dana prije održavanja istoga. Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Vatrogasno vijeće JVP Grada Koprivnice zadržava pravo poništenja natječaja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici JVP Koprivnica, web stranici Grada Koprivnice, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Podravskom listu. Prijave se šalju na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice 48 000 Koprivnica, Oružanska 1. Sa naznakom: „ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVA“ JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE

Pročitajte više

Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice Oružanska 1, 48000 Koprivnica Klasa: 112-01/23-01/1 Urbroj:2137-98/23-8 Koprivnica, 28.04.2023. Na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog 07.04. 2023. godine Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u radni odnos za obavljanje poslova "vatrogasac -2" u svojstvu pripravnika (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), dana 28.04.2023. godine objavljuje: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (pismeno testiranje, provjera funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, te intervju) može pristupiti jedan (1) kandidat čija je prijava pravodobna, uredna i koji ispunjava sve formalne uvjete iz oglasa. Kandidati koji mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti o tome su obaviješteni telefonskim putem i putem elektroničke pošte, uz naznaku da je ovaj poziv objavljen na službenim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se dana 03. svibnja 2023. godine (srijeda) u 07:30 sati u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, Koprivnica Oružanska broj l. Kandidati su dužni ponijeti športsku opremu. Prethodna provjera vršiti će se sukladno objavljenim uputama na web stranici JVP Koprivnica www.jvp-koprivnica.hr i oglasnoj ploči JVP Koprivnica. Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadne provjere znanja i sposobnosti bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da pristupi provjeri u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na oglas. Ovaj poziv za prethodnu provjeru biti će objavljen na web stranici JVP Koprivnica: www.jvp-koprivnica.hr i oglasnoj ploči JVP Koprivnica. POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Pročitajte više

Obavijest i upute pripravnicima JVP

KLASA:112-01/23-01/1 URBROJ: 2137-98/23-4 Koprivnica, 07.04.2023. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA u svezi provedbe prethodne provjere tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranja i intervjua U Glasu Podravine i prigorja od 07.04.2023. godine, na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj web stranici i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 07.04.2023. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci) za obavljanje poslova vatrogasca-2 u svojstvu pripravnika (2 izvršitelja), u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice,Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi: Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do 15.04.2023. godine). Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Opis poslova radnog mjesta –vatrogasac- 2: - obavlja manje složene i prosječno složene poslove u industrijskim pogonima uz prethodnu konzultaciju u njihovom izvršenju, - obavlja poslove dežurnog vatrogasca u pogonima na koje je raspoređen na dežurstvo, - rukuje sredstvima i spravama za gašenje požara, - redovno obavlja kontrolu smještenosti i ispravnosti vatrogasnih aparata, hidrantskih ormarića, kao i ostale opreme koja mu je na raspolaganju, - obavlja poslove vatrogasnog dežurstva na vatrodojavnim centralama, - prilikom primopredaje dužnosti vrši kontrolu ispravnosti vatrogasne opreme koja mu je na raspolaganju, - obavlja poslove osiguranja prilikom zavarivanja u pogonu, - u izvanrednim situacijama obavlja i poslove vatrogasca u akcijama gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom ili na drugim intervencijama iz nadležnosti i djelatnosti Vatrogasne postrojbe, - dužan je upotrebljavati osobna zaštitna sredstva i pridržavati se mjera zaštite na radu, - obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu neposrednog voditelja. Podaci o plaći Sukladno odredbama članka 35.i 36. Kolektivnog ugovora za radnike Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.01.2023. godine, plaću radnika JVP čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen radnik JVP i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta, a za radno mjesto vatrogasac-2 propisan je koeficijent 0,95 dok osnovica iznosi 825,00 eura. Za vrijeme pripravničkog staža radnik ima pravo na 85% plaće radnog mjesta za obavljanje poslova za koje je sklopio ugovor o radu. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju. Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnica (www.jvp-koprivnica.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice najmanje 3 (tri) dana prije održavanja provjere. 1. PROVJERA FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI Kandidati na provjeru pristupaju na vlastitu odgovornost uz prethodno potpisanu izjavu. Provjera, odnosno testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kandidata za radno mjesto vatrogasac-2 provodi se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, odnosno na mjestu koje odredi Povjerenstvo. Testiranje funkcionalnih i motorističkih sposobnosti može obaviti voditelj Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice. Kandidati su dužni doći na testiranje u sportskoj odjeći i obući. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti povukao prijavu na natječaj. Kandidat koji ne zadovolji na provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti ne ide u daljnji postupak provjere. Provjera tjelesnih i motoričkih sposobnosti provodi se kroz slijedeća područja provjere: • trčanje u trajanju 12 minuta (izdržljivost). Test se izvodi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Zadatak ispitanika je da za 12 minuta prijeđe što više metara. Važno je da ispitanik kontinuirano savlada prostor u zadanoj jedinici vremena. Prekidom testiranja ne smatra se ako ispitanik dio staze savlada i hodanjem. Rezultat se mjeri prijeđenim metrima posebno za svakog ispitanika. • sklekovi na ravnoj podlozi (snaga ruku i ramena) Test se izvodi na tvrdoj podlozi u dvorani ili otvorenom prostoru. Ispitanik je u stavu za sklek, ruke su razmaknute u širini ramena, tijelo je vodoravno ispruženo. Zadatak je ispitanika da u 1 minuti napravi što više pravilnih spuštanja i podizanja. • skijaški čučanj (snaga izdržljivosti). Test se izvodi na ravnoj podlozi u dvorani. Ispitanik se postavi uz zid kao da sjedni na stolici, ruke moraju biti opuštene uz tijelo. Kada ispitanik zauzme stav za početak testa daje znak mjeritelju „spreman“, na što mjeritelj uključuje štopericu. Mjeri se koliko je ispitanik izdržao u položaju „skijaškog čučnja“. U listu se upisuje vrijeme izdržano u položaju. • podizanje trupa bez opterećenja u trajanju 1 minute. Test se izvodi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Ispitanik leži na leđima, koljena su mu zgrčena-flektirana, stopala razmaknuta u širini kukova, ruke su flektirane i sa dlanovima na zatiljku. Pomoćni ispitivač (netko od ispitanika) fiksira ispitanikova stopala na podlogu. Na znak za početak ispitanik što brze izvrši podizanje u sjed – dotičući laktovima koljena i nazad se vraća na leđa. Sve to ponavlja kroz 1 minutu. Ispitivač broji pravilni izvedene pokušaje i u listu upisuje ukupan broj pravilno izvedenih pokušaja u 1 minuti. Sadržaj provjere, rezultati provjere i ocjena rezultata utvrđeni su u kriterijima provjere sukladno dobi i spolu, temeljeni na normama za provjeru vještina i sposobnosti za poslove vatrogasca (tzv. Cooperov test). 2. PROVJERA TEORIJSKOG ZNANJA (pisano testiranje) Postupkom testiranja provodi se provjera osnovnih znanja iz vatrogasne struke. Pisani test sastoji se od 30 pitanja. Točan odgovor na svako pitanje nosi jedan (1) bod. Ukoliko je najmanje pola odgovora točno, odgovor nosi pola (0,5) boda. Za prolaz na pisanom testiranju potrebno je 60% točnih odgovora. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Nakon pisanog testiranja provodi se intervju. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na radnom mjestu vatrogasca. Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Na rang listu uvrštavaju se samo kandidati koji su zadovoljili na provjeri funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, pisanom testiranju i intervjuu. Između kandidata s jednakim brojem bodova prednost imaju kandidati koji su najmanje dvije godine obavljali poslove dobrovoljnog vatrogasca, te kandidati koji prednost ostvaruju po posebnom propisu. Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata: • Zakon o vatrogastvu (Narodne Novine RH broj: 125/2019., 114/2022.) • Pravila vatrogasne službe (Hrvatska vatrogasna zajednica), https://hvz.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Propisi/PravilaVatrogasneSluzbe2011.pdf • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH u 2022.ghttps://hvz.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Program%20aktivnosti//Program%20aktivnosti%20u%20provedbi%20posebnih%20mjera%20za%C5%A1tite%20od%20po%C5%BEara%20od%20interesa%20za%20Republiku%20Hrvatsku%20u%202022_pdf.pdf • Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova (Narodne Novine 61/94) • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Narodne Novine 101/2011. i 74/2013.) • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 8/06.) • Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne Novine 61/94.) • Popović i dr., Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih časnika i dočasnika, Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb, 2006. Postupak testiranja: Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja. Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta: Za vrijeme testiranja nije dopušteno: - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju Ostale upute: Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju. Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem. Povjerenstvo za provedbu natječaja

Pročitajte više

Natječaj pripravnik TRAVANJ

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu (NN 125/2019, 114/22), članka 6. i članka 18. Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA:003-05-19-01/4, URBROJ:2137-98-19-2 od 19.4.2019.godine i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice KLASA: 003-05-19-01/5, URBROJ:2137-98-19-2 od 19.04.2019., Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 003-05-20-01/1, URBROJ:2137-98-20-1 od 11.02.2020. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 003-05-21-01/2, URBROJ:2137-98-21-1 od 08.01.2021. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 011-03-22-02/1, URBROJ:2137-98-22-1 od 28.02.2022. godine, odluke Vatrogasnog vijeća od 31.03.2023. godine KLASA: 007-02/23-01/5, URBROJ:2137-98/23-5, Zapovjednica Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, dana 07.04.2023. godine raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 2 izvršitelja radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – 6 mjeseci Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat: Kandidat koji se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedeće uvjete za zasnivanje radnog odnosa: 1. mora imati hrvatsko državljanstvo 2. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca 3. da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. (položenim završnim ispitom nakon završetka 3-godišnjeg srednjoškolskog programa) ili 4.2. (položenim završnim ispitom odnosno državnom maturom nakon završetka 4-godišnjega srednjoškolskog programa) prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera 4. da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove 5. ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti 6. poznavanje osnova korištenja Windows operativnog sustava, 7. položen ispit za vozača „B“ kategorije. 8. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv imovine i kaznena djela protiv službene dužnosti (sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu, Narodne Novine 125/2019.) Prednost pri prijemu u radni odnos profesionalnog vatrogasca pod istim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca (Narodne Novine 125/2019, Zakona o vatrogastvu čl.51, stavak 4.), te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednosti pri zapošljavanju. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta odredbe na koju se poziva, odnosno dokaz o priznatom statusu, dokaz da to pravo već nije koristio te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka, sporazum i slično), a pravo prednosti ostvaruje samo pod uvjetom da nema osoba koje to pravo ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju iz prethodnog stavka to pravo ostvaruje ako se u prijavi na natječaj pozvala na to pravo i priložila odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu. Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti: • kratak životopis • presliku domovnice ili osobne iskaznice • dokaz o stručnoj spremi (preslika) • potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnost, sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada. Potvrda ne smije biti starija od 6 mjeseci, računajući od dana objave natječaja. • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak Uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci, računajući od dana objave natječaja • dokaz o poznavanju korištenja Windows operativnog sustava (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.) • preslika vozačke dozvole B kategorije • potvrda o radnom stažu izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno e-radna knjižica ili elektronički zapis Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. JVP Koprivnica će od Ministarstva pravosuđa za sve kandidate koji su se javili na raspisani natječaj, po službenoj dužnosti pribaviti dokaz naveden pod točkom 8. uvjeta, a sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne Novine 125/19.,114/22.). Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. U prijavi kandidati obavezno dostavljaju kontakt podatke: telefon/mobilni telefon, e-mail). Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog. Izabrani kandidat, prije sklapanja ugovora o radu obavezan je dostaviti izvornik ili ovjerene preslike traženih isprava. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će provedena prethodna provjera tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju. Na web stranici JVP Koprivnica: www.jvp-koprivnica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici JVP Koprivnica: www.jvp-koprivnica.hr biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju, najmanje tri dana prije održavanja istoga. Prijave na natječaj podnose se isključivo u zatvorenim omotnicama. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice 48 000 Koprivnica, Oružanska 1. Sa naznakom: „ZA VATROGASCA – PRIPRAVNIKA“ Na poleđini omotnice potrebno je napisati ime i prezime te adresu kandidata. Ovaj natječaj objaviti će se na oglasnoj ploči JVP Koprivnica, na web stanici JVP Koprivnica, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te u Glasu Podravine i prigorja. Vatrogasno vijeće JVP Koprivnica zadržava pravo poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično. KLASA:112-01/23-01/1 URBROJ:2137-98/23-3 Koprivnica, 07.04.2023. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE

Pročitajte više

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI-NATJEČAJ

Na temelju natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog 28.10.2022. godine Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos za obavljanje poslova vatrogasac-2 u svojstvu pripravnika ( u daljnjem tekstu:Povjerenstvo), dana 14.11.2022. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI: Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (pisano testiranje,provjera funkcionalnih i motoričkih sposobnosti,te intervju)može pristupiti dvoje (2) kandidata čije su prijave, pravodobne, uredne i koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti o tome su obaviješteni telefonskim putem i putem elektroničke pošte, uz naznaku da je ovaj poziv objavljen na službenim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice. II. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se dana 17. studeni 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 08:30 sati. Kandidati su dužni doći u Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Koprivnice, Oružanska 1, te sa sobom ponijeti športsku opremu. III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti vršiti će se sukladno objavljenim uputama na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice. IV. Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadne prethodne provjere znanja i sposobnosti, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj. V. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe grada Koprivnice. POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 1 izvršitelj

Dokument u prilogu

Pročitajte više

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA u svezi provedbe prethodne provjere tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranja i intervjua

Dokument u prilogu

Pročitajte više

Obavijest i upute pripravnicima

IZMJENA OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA u svezi provedbe prethodne prethodna provjera tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju Dokument u prilogu

Pročitajte više

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Dokument u prilogu

Pročitajte više

Obavijest i upute kandidatima

U Glasu Podravina i prigorja od 16.09.2022. godine, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 16.09.2022. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci) za obavljanje poslova vatrogasca u svojstvu pripravnika, u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako su navedene u privitku ispod teksta.

Pročitajte više

Natječaj za pripravnika RUJAN 2022

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 5 izvršitelja radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – 6 mjeseci. U privitku se nalazi natječaj u potpunosti.

Pročitajte više

Koprivnički vatrogasci odali počast stradalim vatrogascima s Kornata

Koprivnički vatrogasci odali počast stradalim vatrogascima s Kornata, počast odali i vatrogasci dislocirani na Velikom Brijunu.

Pročitajte više

Poziv na prethodnu provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju za radno mjesto VATROGASAC-2 u svojstvu pripravnika

Poziv na prethodnu provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju za radno mjesto VATROGASAC-2 u svojstvu pripravnika

Pročitajte više
Učitajte više novosti Pogledajte arhivu novosti