NOVOSTI

Poziv na prethodnu provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju za radno mjesto VATROGASAC-2 u svojstvu pripravnika

Poziv na prethodnu provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju za radno mjesto VATROGASAC-2 u svojstvu pripravnika

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto „Vatrogasac- 2 „ za 2 izvršitelja

NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto „Vatrogasac- 2 „ za 2 izvršitelja radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – 1 godina

Pročitajte više

Obavijest i upute vatrogascima LIPANJ 2022

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 2 izvršitelja

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 2 izvršitelja radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – 6 mjeseci

Pročitajte više

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Pročitajte više

Obavijest i upute vatrogascima za radno mjesto „Vatrogasac- 2 „ za 2 izvršitelja

Pročitajte više

Poziv na prethodnu provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju za radno mjesto VATROGASAC-2 u svojstvu pripravnika

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto „Vatrogasac- 2 „ za 2 izvršitelja

Pročitajte više

Obavijest i upute za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 2 izvršitelja

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 2 izvršitelja

Pročitajte više

Poziv na prethodnu provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju za radno mjesto vatrogasac-2

Obavijest i upute u prilogu pdf dokumenta.

Pročitajte više

Natječaj za vatrogasca - Siječanj 2022

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA U Glasu Podravina i prigorja od 07.01.2022. godine, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 07.01.2022. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (1 godina) za obavljanje poslova vatrogasac-2 u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi: Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do 15.01.2022. godine). Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Opis poslova radnog mjesta – vatrogasac- 2: - obavlja manje složene i prosječno složene poslove u industrijskim pogonima uz prethodnu konzultaciju u njihovom izvršenju, - obavlja poslove dežurnog vatrogasca u pogonima na koje je raspoređen na dežurstvo, - rukuje sredstvima i spravama za gašenje požara, - redovno obavlja kontrolu smještenosti i ispravnosti vatrogasnih aparata, hidrantskih ormarića, kao i ostale opreme koja mu je na raspolaganju, - obavlja poslove vatrogasnog dežurstva na vatrodojavnim centralama, - prilikom primopredaje dužnosti vrši kontrolu ispravnosti vatrogasne opreme koja mu je na raspolaganju, - obavlja poslove osiguranja prilikom zavarivanja u pogonu, - u izvanrednim situacijama obavlja i poslove vatrogasca u akcijama gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom ili na drugim intervencijama iz nadležnosti i djelatnosti Vatrogasne postrojbe, - dužan je upotrebljavati osobna zaštitna sredstva i pridržavati se mjera zaštite na radu, - obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu neposrednog voditelja. Podaci o plaći Sukladno odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, te izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravim radnika JVP Koprivnica, plaću radnika i pripravnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta, a za radno mjesto vatrogasca 2 propisan je koeficijent 0,95. Način obavljanja prethodne provjere tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti povukao prijavu na natječaj. Kandidat koji ne zadovolji na provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti ne ide u daljnji postupak provjere. Kandidati će biti naknadno obaviješteni o datumu i načinu provedbe tjelesnih i motoričkih sposobnosti. Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni. Na pisano testiranje i intervju pozivaju se samo kandidati koji su zadovolji na provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti. Pisano testiranje sastoji se od 30 pitanja, a svaki točni odgovor nosi 1 bod. Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanom testiranju ukoliko je ostvario više od 16 bodova. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Nakon pisanog testiranja provodi se intervju. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima, te provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih). Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu bit će o tome obaviješteni. Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Između kandidata s jednakim brojem bodova prednost imaju kandidati koji su najmanje dvije godine obavljali poslove dobrovoljnog vatrogasca, te kandidati koji prednost ostvaruju po posebnom propisu, kao i nezaposlene osobe. Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata: • Zakon o vatrogastvu (Narodne Novine RH broj: 125/2019.) • Pravila vatrogasne službe (Hrvatska vatrogasna zajednica) • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH u 2021. g • Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova (Narodne Novine 61/94) • Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (Narodne Novine 35/94. i 103/96.) • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 8/06.) • Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi (Narodne Novine 61/94.) • Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnik i časnika (Hrvatska vatrogasna zajednica) Postupak testiranja: Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja. Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta: Za vrijeme testiranja nije dopušteno: - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 3 dana prije testiranja na web stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice (www.jvp-koprivnica.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1. Ostale upute: Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju. Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem. Natječaj u PDF-u se nalazi u prilogu novosti. Povjerenstvo za provedbu natječaja

Pročitajte više

Učenici iz Novigrada Podravskog i Plavšinca posjetili koprivničke vatrogasce

Učenici trećega i četvrtoga razreda Osnovne škole prof. Blaž Mađer iz Novigrada Podravskog te učenici Područne škole Plavšinac jučer su posjetili Javnu vatrogasnu postrojbu grada Koprivnice.

Pročitajte više

Koprivnički vatrogasci iduća dva tjedna dežurat će na Brijunima

Prije dva dana, u četvrtak, počela je šesta smjena dislokacije vatrogasaca u Nacionalnom parku Brijuni, gdje će koprivnički vatrogasci dežurati iduća dva tjedna.

Pročitajte više

Koprivnički vatrogasci dežuraju na dislokaciji NP Brijuni, posjetili ih zapovjednica Jasminka Jakupec i Hrvoje Blažeković

Javna vatrogasna postrojba Koprivnica već 26 godina odlazi na redovne dislokacije u NP Brijuni.Osim 24-satnog dežurstva na Velikom Brijunu, odlaze i na osiguranje predstava Kazališta Ulysses na Mali Brijun kao pomoć dobrovoljcima, a blisko surađuju i s vatrogasnom službom ovog poznatog nacionalnog parka te im pomažu u redovitim poslovima poput preventivnih obilazaka otoka nekoliko puta dnevno ili dopreme vode u safari park. Koprivničke profesionalne i dobrovoljne vatrogasce u NP Brijuni tako su posjetili su Jasminka Jakupec, zapovjednica Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, i Hrvoje Blažeković, zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Koprivnice. Vatrogasci, njih osam, nalaze se u trećoj smjeni redovne dislokacije, po dva dobrovoljca na Malom Brijunu i otoku Vangi te četiri profesionalca na Velikom Brijunu. Zapovjednike je terenom proveo Petar Ristovski, referent za tehničke poslove i protupožarnu zaštitu tvrtke Državne nekretnine d.o.o. koja brine o vilama na Velikom Brijunu te predsjedničkoj rezidenciji na Vangi te ih je uputio u konkretnu situaciju na terenu po pitanju hidrantske mreže, potencijalnih opasnosti te aktivnostima protupožarne zaštite. Susreli su se s vatrogascima DVD-a Starigrad, Antoniom Janachom i Bornom Cvrtilom, koji se trenutno nalaze na Vangi. Foto: Sonja Markić Na Malom Brijunu obišli su teren sa Zlatkom Kozinom i Dinom Kucuklerom iz DVD-a Štaglinec te domarom Malog Brijuna na kojem su u tijeku radovi na obnovi nekretnina u kojima, između ostalog borave i podravski vatrogasci. Veliki Brijun zapovjednici Blažeković i Jakupec obišli su sa Željkom Cvrtilom, voditeljem treće smjene dislokacije. NP Brijuni ne bilježe veće šumske požare, no zbog pojačanog prometa turista tijekom ljetnih mjeseci događaju se manji požari ili požari plovila, a koprivnički vatrogasci aktivni su i na tehničkim intervencijama uklanjanja posljedica nevremena na otočju. Na Malom Brijunu i Vangi 24-satna dežurstva unazad sedam godina preuzela je koprivnička Vatrogasna zajednica sa svojim dobrovoljnim vatrogascima koji preveniraju potencijalno opasne situacije koje bi mogle dovesti do požara, a na Vangi surađuju i s pripadnicima MORH-a koji osiguravaju štićeni objekt, poznatu Titovu vilu koja u današnje vrijeme služi kao predsjednička rezidencija te je dolazak na Vangu strogo ograničen i kontroliran. Foto: Sonja Markić Na Malom Brijunu tijekom ljeta nalazi se interventno vozilo, a na Velikom Brijunu autocisterna sa spremnikom od 4000 litara vode i 200 litara pjenila. Zapovjednici Blažeković i Jakupec svoj su posjet podravskim vatrogascima zaokružili i intervencijom gašenja požara vozila na autocesti Rijeka-Zagreb, budući da su se zatekli na mjestu nesreće prije dolaska domaćih vatrogasaca te tako brzom i spretnom reakcijom spriječili daljnje širenje požara motora automobila.

Pročitajte više
Učitajte više novosti Pogledajte arhivu novosti