OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA (pripravnicim)

U Glasu Podravina i prigorja od  15.10.2021. godine, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici  i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 15.10.2021. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci)  za obavljanje poslova vatrogasca  u svojstvu pripravnika,  u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi:

           Prijave na natječaj podnose se  roku 8 dana od dana objave natječaja (do 23.10.2021. godine).

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako  na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opis poslova radnog mjesta – vatrogasac- 2:

 • obavlja manje složene i prosječno složene poslove u  industrijskim pogonima uz prethodnu konzultaciju u njihovom izvršenju,
 • obavlja poslove dežurnog vatrogasca u pogonima na koje je raspoređen na dežurstvo,
 • rukuje sredstvima i spravama za gašenje požara,
 • redovno obavlja kontrolu smještenosti i ispravnosti vatrogasnih aparata, hidrantskih ormarića, kao i ostale opreme koja mu je na raspolaganju,
 • obavlja poslove vatrogasnog dežurstva na vatrodojavnim centralama,
 • prilikom primopredaje dužnosti vrši kontrolu ispravnosti vatrogasne opreme koja mu je na raspolaganju,
 • obavlja  poslove osiguranja prilikom zavarivanja u pogonu,
 • u izvanrednim situacijama obavlja i poslove vatrogasca u akcijama gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom ili na drugim intervencijama iz nadležnosti i djelatnosti Vatrogasne postrojbe,
 • dužan je upotrebljavati osobna zaštitna sredstva i pridržavati se mjera zaštite na radu,
 • obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu neposrednog voditelja.

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, Klasa:003-05-19-01/6, Urbroj:2137-98-19-2  plaću radnika i pripravnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža .

Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom  radnih mjesta, a za radno mjesto vatrogasca 2 propisan je koeficijent 0,95.    Pripravnik vatrogasac ima pravo na 70% od najniže utvrđenog koeficijenta složenosti kod poslodavca za istu stručnu spremu koju posjeduje vatrogasac 2.

 

Način obavljanja prethodne provjere tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju

Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju.

 Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti  povukao prijavu na natječaj. Kandidat koji ne zadovolji na provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti ne ide u daljnji postupak provjere.

Kandidati će biti naknadno obaviješteni o datumu i načinu provedbe tjelesnih i motoričkih sposobnosti.

Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Na pisano testiranje i intervju pozivaju se samo kandidati koji su zadovolji na provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti. Pisano testiranje sastoji se od 30 pitanja, a svako točni odgovor nosi 1 bod.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanom testiranju ukoliko je ostvario više od 16  bodova.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Nakon pisanog testiranja provodi se intervju. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima, te provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih).

Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu bit će o tome obaviješteni.

Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Između kandidata s jednakim brojem bodova prednost imaju kandidati koji su najmanje dvije godine obavljali poslove dobrovoljnog vatrogasca, te kandidati koji prednost ostvaruju po posebnom propisu, kao i nezaposlene osobe.

Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata:

 • Zakon o vatrogastvu (Narodne Novine RH broj: 125/2019.)
 • Pravila vatrogasne službe (Hrvatska vatrogasna zajednica)
 • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH  u 2020. g
 • Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova (Narodne Novine 61/94)
 • Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (Narodne Novine 35/94. i 103/96.)
 • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 8/06.)
 • Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi (Narodne Novine 61/94.)
 • Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnik i časnika (Hrvatska vatrogasna zajednica)

Postupak testiranja:

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta:

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju

Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 3 dana prije testiranja na web stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice (www.jvp-koprivnica.hr)  i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1.

Ostale upute:

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

VIŠE INFORMACIJA