NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto „Vatrogasac- 2 „ za 2 izvršitelja

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne Novine broj: 125/2019), članka 22. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 27.02.2020. godine i  od 26.02.2021. godine, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JVP Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, te izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Odluke Vatrogasnog vijeća JVP Koprivnica od 08.10.2021.godine, Zapovjednica  Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

za radno mjesto

„Vatrogasac- 2 „ za  2 izvršitelja

radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – 1 godina

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

Kandidat koji se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedeće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

1. mora imati hrvatsko državljanstvo

2. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca

3. da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1.  (položenim završnim ispitom nakon završetka 3-godišnjeg srednjoškolskog programa) ili 4.2. (položenim završnim ispitom odnosno državnom maturom  nakon završetka  4-godišnjega srednjoškolskog programa)  prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera

4. da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

5. ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

6. da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv imovine  i kaznena djela protiv službene dužnosti (sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu, Narodne Novine 125/2019.)  

7. poznavanje osnova korištenja Windows operativnog sustava

8. položen ispit za vozača „B“ kategorije

9. potrebno radno iskustvo na poslovima profesionalnog vatrogasca

Prednost pri prijemu u radni odnos profesionalnog vatrogasca pod istim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca, te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednosti pri zapošljavanju.

Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju  iz prethodnog stavka to pravo ostvaruje ako se u prijavi na natječaj pozvala na to pravo i priložila odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu.

Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti:

  • kratak životopis
  • presliku domovnicu ili osobne iskaznice
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika)
  • potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnost, sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada. Potvrda ne smije biti starija od 6 mjeseci, računajući od dana objave natječaja.
  • uvjerenje da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti (original). Uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci, računajući od dana objave natječaja
  • dokaz o poznavanju korištenja Windows operativnog sustava
  • preslika vozačke dozvole
  • potvrda o radnom stažu izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno e-radna knjižica
  • preslika rješenja, Ugovora iz kojeg se može utvrditi radno iskustvo na poslovima profesionalnog vatrogasca

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

JVP Koprivnica će po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanju od Ministarstva pravosuđa za sve kandidate koji su se javili na raspisani natječaj, a sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne Novine 125/19.).

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. U prijavi kandidati obavezno dostavljaju kontakt podatke: telefon/mobilni telefon, e-mail).  Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog.

Izabrani kandidat, prije sklapanja ugovora o radu obavezan je dostaviti izvornik ili ovjerene preslike traženih isprava.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako  na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će provedena prethodna provjera tjelesnih  i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju.

Na web stranici JVP Koprivnica: www.jvp-koprivnica.hr  naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici JVP Koprivnica: www.jvp-koprivnica.hr  biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju, najmanje tri dana prije održavanja istoga.

Prijave na natječaj podnose se isključivo u zatvorenim omotnicama.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta  kandidati su dužni dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

          Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice

         48 000  Koprivnica, Oružanska 1.

         Sa naznakom: „ZA VATROGASCA –2“

Na poleđini omotnice potrebno je napisati ime i prezime te adresu kandidata.

Ovaj natječaj objaviti će se na oglasnoj ploči JVP Koprivnica, na web stanici JVP Koprivnica,  u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,  te u Glasu Podravine i prigorja.

 Vatrogasno vijeće JVP Koprivnica  zadržava pravo poništiti  natječaj u cijelosti ili djelomično.

                                                                        JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

                                                                                       GRADA KOPRIVNICE

KLIKNITE ZA VIŠE INFORMACIJA