Obavijest i upute kandidatima

Javna vatrogasna postrojba

Grada Koprivnice

Oružanska 1, 48000 Koprivnica

Klasa: 110-01-19-01/3

Urbroj: 2137-98-19-1

Koprivnica, 15.11.2019.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

U Glasu Podravina i prigorja od  15.11.2019. godine i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od  15.11.2019. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih poslova u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice,Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi:

Prijave na natječaj podnose se  roku 8 dana od dana objave natječaja (do 23.11.2019. godine).

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Opis poslova radnog mjesta voditelj računovodstvenih i financijskih poslova:

 • obavlja složene računovodstveno-financijske poslove u Vatrogasnoj postrojbi koji zahtijevaju stručnost, samostalnost i odgovornost u radu,
 • odgovara za pravovremeno, stručno i zakonito obavljanje računovodstveno-financijskih poslova,
 • obavlja poslove otvaranja i zaključivanja kartica,
 • knjiži sve poslovne promjene u skladu sa važećim propisima, vodeći brigu o ažurnom i kontinuiranom unosu podataka i poslovnih promjena, te njihove prateće dokumentacije,
 • izrađuje potrebna izvješća, vodi poslovne knjige i održava bazu podataka u računalnom sustavu, koji služe za analizu i planiranje,
 • vodi robno materijalno knjigovodstvo Servisa vatrogasnih aparata,
 • izrađuje i kontrolira Izjavu o fiskalnoj odgovornosti,
 • izrađuje financijski plan Vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu o proračunu,
 • vrši obračun PDV-a,
 • izvješćuje nadležna tijela o financijskom stanju, poslovanju i potrebama Vatrogasne postrojbe,
 • organizira obradu i čuvanje podataka i dokumentacije u papirnatom obliku i magnetskim medijima,
 • brine o poštivanju rokova i propisa važnih za računovodstvo i financijsko poslovanje,
 • priprema materijale za rad inventurnih komisija, obračunava inventurne liste, obavlja ostale poslove vezane s inventurom,
 • izrađuje tromjesečna, polugodišnja izvješća i obračune, završni račun te podnosi iste nadležnim institucijama,
 • prati realizaciju proračuna,
 • brine o namjenskom trošenju financijskih sredstava, kontrolira rad ostalih radnika u računovodstvu,
 • vrši plaćanje računa dobavljača,
 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu zapovjednika Vatrogasne postrojbe.  

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, Klasa:003-05-19-01/6, Urbroj:2137-98-19-2  plaću radnika i pripravnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža

Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom  radnih mjesta, a za radno mjesto voditelja računovodstvenih i financijskih poslova propisan je koeficijent 1,60  dok osnovica iznosi 5.584,19 kuna sukladno članku 4. Pravilnika o plaćama naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, Klasa:003-05-19-01/6, Urbroj:2137-98-19-2.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima.

Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu bit će o tome obaviješteni.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata:

 • Zakon o proračunu (Narodne Novine RH  broj 87/08, 136/12, 15/15)
 • Zakon o porezu na dohodak (Narodne Novine RH broj 115/16, 106/18)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne Novine broj:114/14, 115/15, 87/16 i 3/18.)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj:03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18.)
 • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne Novine RH 78/11, 106/12, 130/13, 19/15,119/15)
 • Zakon o vatrogastvu (Narodne Novine RH broj:106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)
 • Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike  (Narodne Novine RH 112/17,12/1,  2/19)
 • provjeru poznavanja rada na računalu praktičnim radom na poslovima iz područja proračuna i financija koja ujedno obuhvaća i provjeru osnovnog poznavanja rada na računala, poznavanje korištenja programa Word, Excel, interneta i elektroničke pošte.

Intervju koji obuhvaća provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih) i osobnih kvaliteta kandidata relevantnih za posao, te provjeru motivacije.

Postupak testiranja:

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta:

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju

Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 3 dana prije testiranja na web stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice (www.jvp-koprivnica.hr)  i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1.

Ostale upute:

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

                        Povjerenstvo za provedbu natječaja

Dokument – Obavijest i upute kandidatima