Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto voditelj računovodstvenih i financijskih poslova (m/ž) na određeno vrijeme

Na temelju članka 21. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 18.01.2019. godine, članka 6. Pravilnika o radu, Klasa:003-05-1901/4, Urbroj:2137-98-49-2 od 19.04.2019. godine,  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JVP Grada Koprivnice Klasa:003-05-19-01/5, Urbroj:2137-98-19-2 od 19.04.2019. godine, Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
za radno mjesto
voditelj računovodstvenih i financijskih poslova  (m/ž) na određeno vrijeme

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

 • sveučilišni ili stručni diplomski studij ekonomije (VSS),
 • nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti
 • poznavanje knjigovodstveno-računovodstvenog poslovanja
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima knjigovodstveno-računovodstvenog poslovanja
 • samostalnost u radu
 • dobro poznavanje Windows operativnog sustava
 • položen ispit za vozača „B“ kategorije

Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti:

 • kratak životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • rodni list (preslika)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • uvjerenje da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti (original), uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci, računajući od dana objave natječaja
 • ugovor o radu, rješenje o prijemu odnosno rasporedu na radno mjesto, potvrda poslodavca i sl. iz  čega je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od  najmanje 3 godine
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno elektronički zapis
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
 • preslika vozačke dozvole.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti presliku domovnice.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Nepotpune i ne pravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na posao. Mjesto rada je Koprivnica, Oružanska broj l.

Sa kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, te  intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju  smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice:www.jvp-koprivnica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici biti će objavljeno vrijeme održavanja intervjua, najmanje tri dana prije održavanja istoga.

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće JVP Grada Koprivnice zadržava pravo poništenja natječaja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:


Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice

48 000  Koprivnica, Oružanska 1.

Sa naznakom: „ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVA“

                                                                       JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

                                                                               GRADA KOPRIVNICE

Priloženi dokumenti – Natječaj