NOVOSTI

Obavijest i upute kandidatima

U Glasu Podravina i prigorja od 16.09.2022. godine, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 16.09.2022. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci) za obavljanje poslova vatrogasca u svojstvu pripravnika, u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako su navedene u privitku ispod teksta.

Pročitajte više

Natječaj za pripravnika RUJAN 2022

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 5 izvršitelja radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – 6 mjeseci. U privitku se nalazi natječaj u potpunosti.

Pročitajte više

Koprivnički vatrogasci odali počast stradalim vatrogascima s Kornata

Koprivnički vatrogasci odali počast stradalim vatrogascima s Kornata, počast odali i vatrogasci dislocirani na Velikom Brijunu.

Pročitajte više

Poziv na prethodnu provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju za radno mjesto VATROGASAC-2 u svojstvu pripravnika

Poziv na prethodnu provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju za radno mjesto VATROGASAC-2 u svojstvu pripravnika

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto „Vatrogasac- 2 „ za 2 izvršitelja

NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto „Vatrogasac- 2 „ za 2 izvršitelja radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – 1 godina

Pročitajte više

Obavijest i upute vatrogascima LIPANJ 2022

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 2 izvršitelja

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 2 izvršitelja radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – 6 mjeseci

Pročitajte više

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Pročitajte više

Obavijest i upute vatrogascima za radno mjesto „Vatrogasac- 2 „ za 2 izvršitelja

Pročitajte više

Poziv na prethodnu provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju za radno mjesto VATROGASAC-2 u svojstvu pripravnika

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto „Vatrogasac- 2 „ za 2 izvršitelja

Pročitajte više

Obavijest i upute za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 2 izvršitelja

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 2 izvršitelja

Pročitajte više

Poziv na prethodnu provjeru tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju za radno mjesto vatrogasac-2

Obavijest i upute u prilogu pdf dokumenta.

Pročitajte više

Natječaj za vatrogasca - Siječanj 2022

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA U Glasu Podravina i prigorja od 07.01.2022. godine, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 07.01.2022. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (1 godina) za obavljanje poslova vatrogasac-2 u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi: Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do 15.01.2022. godine). Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Opis poslova radnog mjesta – vatrogasac- 2: - obavlja manje složene i prosječno složene poslove u industrijskim pogonima uz prethodnu konzultaciju u njihovom izvršenju, - obavlja poslove dežurnog vatrogasca u pogonima na koje je raspoređen na dežurstvo, - rukuje sredstvima i spravama za gašenje požara, - redovno obavlja kontrolu smještenosti i ispravnosti vatrogasnih aparata, hidrantskih ormarića, kao i ostale opreme koja mu je na raspolaganju, - obavlja poslove vatrogasnog dežurstva na vatrodojavnim centralama, - prilikom primopredaje dužnosti vrši kontrolu ispravnosti vatrogasne opreme koja mu je na raspolaganju, - obavlja poslove osiguranja prilikom zavarivanja u pogonu, - u izvanrednim situacijama obavlja i poslove vatrogasca u akcijama gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom ili na drugim intervencijama iz nadležnosti i djelatnosti Vatrogasne postrojbe, - dužan je upotrebljavati osobna zaštitna sredstva i pridržavati se mjera zaštite na radu, - obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu neposrednog voditelja. Podaci o plaći Sukladno odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, te izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravim radnika JVP Koprivnica, plaću radnika i pripravnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta, a za radno mjesto vatrogasca 2 propisan je koeficijent 0,95. Način obavljanja prethodne provjere tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti povukao prijavu na natječaj. Kandidat koji ne zadovolji na provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti ne ide u daljnji postupak provjere. Kandidati će biti naknadno obaviješteni o datumu i načinu provedbe tjelesnih i motoričkih sposobnosti. Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni. Na pisano testiranje i intervju pozivaju se samo kandidati koji su zadovolji na provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti. Pisano testiranje sastoji se od 30 pitanja, a svaki točni odgovor nosi 1 bod. Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanom testiranju ukoliko je ostvario više od 16 bodova. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Nakon pisanog testiranja provodi se intervju. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima, te provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih). Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu bit će o tome obaviješteni. Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Između kandidata s jednakim brojem bodova prednost imaju kandidati koji su najmanje dvije godine obavljali poslove dobrovoljnog vatrogasca, te kandidati koji prednost ostvaruju po posebnom propisu, kao i nezaposlene osobe. Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata: • Zakon o vatrogastvu (Narodne Novine RH broj: 125/2019.) • Pravila vatrogasne službe (Hrvatska vatrogasna zajednica) • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH u 2021. g • Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova (Narodne Novine 61/94) • Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (Narodne Novine 35/94. i 103/96.) • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 8/06.) • Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi (Narodne Novine 61/94.) • Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnik i časnika (Hrvatska vatrogasna zajednica) Postupak testiranja: Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja. Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta: Za vrijeme testiranja nije dopušteno: - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 3 dana prije testiranja na web stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice (www.jvp-koprivnica.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1. Ostale upute: Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju. Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem. Natječaj u PDF-u se nalazi u prilogu novosti. Povjerenstvo za provedbu natječaja

Pročitajte više
Učitajte više novosti Pogledajte arhivu novosti