OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

KLASA:112-03/23-02/3
URBROJ:2137-98/23-1

Koprivnica, 24.11.2023.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

U Narodnim Novinama, Glasu Podravine i prigorja, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Hrvatske vatrogasne zajednice, web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 24.11.2023. godine objavljen je javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika u radni odnos na određeno vrijeme u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi:

Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do 02.12.2023. godine).
Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Provedba natječajnog postupka, izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika vršiti će se sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (NN 125/19. 114/22). Statuta
Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice KLASA: 012-03-20-01/1, URBROJ:
2137-98-20-2 od 27.02.2020. i KLASA: 012-03/21-01/1, URBROJ: 2137-98/21-3
od 26.02.2021. godine, Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada JVP Koprivnice.

Opis poslova i radnih zadataka:
- obavlja složenije poslove u Vatrogasnoj postrojbi koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršenju poslova i zadataka,
- obavlja stručni nadzor nad radom Vatrogasne postrojbe u odsutnosti ili po nalogu zapovjednika Vatrogasne postrojbe,
- radi na unapređenju preventivne i operativne djelatnosti Vatrogasne postrojbe u području zaštite od požara te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada i stručno osposobljavanje radnika,
- odgovoran je za obavljanje operativnih poslova,
- izrađuje operativne planove i brine se da izvještaji o intervencijama budu pravilno popunjeni i dostavljeni nadležnim tijelima,
- priprema i usklađuje stručne poslove u Vatrogasnoj postrojbi,
- u dogovoru sa zapovjednikom vrši raspored radnika po smjenama te vodi propisanu evidenciju radnog vremena sukladno važećem Pravilniku o evidenciji radnog vremena i evidenciju putnih troškova sve u suradnji s vatrogascima-voditeljima odjeljenja,
- izrađuje, provodi i nadzire provođenje programa obuke radnika,
- obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu zapovjednika.


Podaci o plaći

Sukladno odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, Klasa:003-05-19-01/6, Urbroj:2137-98-19-2, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravim radnika Klasa:003-05-20-01/2, Urbroj:2137-98/20-1 od 11.02.2020. godine, KLASA:003-05/21-01/3, urbroj:2137-98/21-1 od 08.01.2021. godine, KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-3 od 31.03.2021., KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-5 od 23.06.2021. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine plaću radnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža
Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta, a za radno mjesto zamjenik zapovjednika postrojbe propisan je koeficijent 1,80 dok osnovica iznosi 825,00 eura sukladno članku 35. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine.

Način obavljanja intervjua

Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se intervju o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni putem mail-a/telefona. Kroz intervju sa kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad na tim poslovima, te se vrši provjera socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih).
Ukoliko kandidat ne pristupi intervju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Ostale upute:
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju.
Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za izbor/imenovanje zamjenika zapovjednika navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak.

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice pridržava pravo poništenja natječaja.


Povjerenstvo za provedbu natječaja
PDF datoteka
Prethodna novostNATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAMJENIKA ZAPOVJEDNIKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KOPRIVNICE (M/Ž)
Sljedeća novostIN MEMORIAM Goran Kosnica (31.12.1980. - 26.11.2023.)