OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Klasa: 112-03/23-02/2
Urbroj:2137-98/23-3
Koprivnica, 03.11.2023.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

U Glasu Podravine i prigorja, na web stranici Grada Koprivnice, web stranici
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada
Koprivnice od 03.11.2023. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos
na određeno vrijeme za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih
poslova u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice ,Koprivnica, Oružanska 1, te
se daju upute kako slijedi:
Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do
11.11.2023. godine).
Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe
natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj
obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu
provedbe istog.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o
ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom
oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu.
Opis poslova radnog mjesta voditelj računovodstvenih i financijskih poslova:
- obavlja složene računovodstveno-financijske poslove u Vatrogasnoj postrojbi koji
zahtijevaju stručnost, samostalnost i odgovornost u radu,
- odgovara za pravovremeno, stručno i zakonito obavljanje računovodstveno-
financijskih poslova,
- obavlja poslove otvaranja i zaključivanja kartica,
- knjiži sve poslovne promjene u skladu sa važećim propisima, vodeći brigu o
ažurnom i kontinuiranom unosu podataka i poslovnih promjena, te njihove prateće
dokumentacije,
- izrađuje potrebna izvješća, vodi poslovne knjige i održava bazu podataka u
računalnom sustavu, koji služe za analizu i planiranje,
- vodi robno materijalno knjigovodstvo Servisa vatrogasnih aparata,
- izrađuje i kontrolira Izjavu o fiskalnoj odgovornosti,
- izrađuje financijski plan Vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu o proračunu,
- vrši obračun PDV-a,
- izvješćuje nadležna tijela o financijskom stanju, poslovanju i potrebama Vatrogasne
postrojbe,
- organizira obradu i čuvanje podataka i dokumentacije u papirnatom obliku i
magnetskim medijima,
- brine o poštivanju rokova i propisa važnih za računovodstvo i financijsko
poslovanje,
- priprema materijale za rad inventurnih komisija, obračunava inventurne liste,
obavlja ostale poslove vezane s inventurom,

- izrađuje tromjesečna, polugodišnja izvješća i obračune, završni račun te podnosi
iste nadležnim institucijama,
- prati realizaciju proračuna,
- brine o namjenskom trošenju financijskih sredstava, kontrolira rad ostalih radnika u
računovodstvu,
- vrši plaćanje računa dobavljača,
- obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu zapovjednika Vatrogasne postrojbe.
Podaci o plaći
Sukladno odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim
pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine,
Klasa:003-05-19-01/6, Urbroj:2137-98-19-2, Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravim radnika Klasa:003-05-20-
01/2, Urbroj:2137-98/20-1 od 11.02.2020. godine, KLASA:003-05/21-01/3, urbroj:2137-
98/21-1 od 08.01.2021. godine, KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-3 od
31.03.2021., KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-5 od 23.06.2021. Kolektivnog
Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-
23-8 od 10.02.2023. godine plaću radnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.
Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na
koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža
Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta, a za radno mjesto
voditelja računovodstvenih i financijskih poslova propisan je koeficijent 1,60 dok osnovica
iznosi 825,00 eura sukladno članku 35. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice
KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu
prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i
sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere
kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i
sposobnosti povukao prijavu na natječaj.
Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja.
O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama,
napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način
remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz
pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima
prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim
poslovima, te provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih).
Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provedbu
natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata:
? Zakon o proračunu (Narodne Novine RH broj,144/21)
? Zakon o porezu na dohodak (Narodne Novine RH broj 115/16, 106/18,
121/19, 32/20, 138/20,151/22.)

? Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne Novine
broj:124/14, 115/15, 87/16 , 3/18, 126/19, 108/20.)
? Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
(Narodne novine broj:03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18,
126/19,145/20, 32/21.)
? Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o
primjeni fiskalnih pravila (Narodne Novine RH broj 95/19.)
? Zakon o vatrogastvu (Narodne Novine RH broj: 125/19, 114/22.)
? provjeru poznavanja rada na računalu praktičnim radom na poslovima iz
područja proračuna i financija koja ujedno obuhvaća i provjeru osnovnog
poznavanja rada na računala, poznavanje korištenja programa Word, Excel,
interneta i elektroničke pošte.

Postupak testiranja:
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi
fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog
pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno
spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije
pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva
kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.
Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta:
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju
Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 3 dana prije testiranja na web
stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice (www.jvp-koprivnica.hr) i
na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Koprivnica,
Oružanska 1.
Ostale upute:
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u
natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave
ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja
iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu
koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju.
Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu
navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i
o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja
PDF datoteka
Prethodna novostNATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto voditelj računovodstvenih i financijskih poslova (m/ž) na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad
Sljedeća novostPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- voditelj računovodstvenih i financijskih poslova