NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto voditelj računovodstvenih i financijskih poslova (m/ž) na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad

Na temelju članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19 i
151/22), članka 6. i članka 17. Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada
Koprivnice, KLASA:003-05-19-01/4, URBROJ:2137-98-19-2 od 19.4.2019. godine,
KLASA:003-05-21-01/1, URBROJ:2137-98/21-1, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice KLASA: 003-05-19-01/5,
URBROJ:2137-98-19-2 od 19.04.2019., Pravilnika o izmjenama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice,
KLASA: 003-05-20-01/1, URBROJ:2137-98-20-1 od 11.02.2020. godine, Pravilnika o
izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe
Grada Koprivnice, KLASA: 003-05-21-01/2, URBROJ:2137-98-21-1 od 08.01.2021.
godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne
vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 011-03-22-02/1, URBROJ:2137-98-
22-1 od 28.02.2022. godine, odluke Vatrogasnog vijeća od 30.10.2023. godine
KLASA:007-02/23-1/15, URBROJ:2137-98/23-4, Zapovjednica Javne vatrogasne
postrojbe Grada Koprivnice, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
za radno mjesto

voditelj računovodstvenih i financijskih poslova (m/ž) na određeno vrijeme
radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i
specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i
imovine te protiv službene dužnosti
- poznavanje knjigovodstveno-računovodstvenog poslovanja
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima knjigovodstveno-
računovodstvenog poslovanja
- samostalnost u radu
- dobro poznavanje Windows operativnog sustava
- položen ispit za vozača „B“ kategorije

Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti:
? kratak životopis
? dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)
? dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)
? uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
(uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci, računajući od dana objave natječaja
? ugovor o radu, rješenje o prijemu odnosno rasporedu na radno mjesto, potvrda
poslodavca i sl. iz čega je vidljivo da je ostvareno prethodno radno iskustvo na
poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine
? potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje odnosno elektronički zapis (e-radna knjižica)
? dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
? preslika vozačke dozvole B kategorije

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u preslici koja ne treba biti ovjerena, a
prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat
može priložiti presliku domovnice.
Dokaz o nekažnjavanosti za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti i imovine
te protiv službene dužnosti, po službenoj će dužnosti pribaviti Javna vatrogasna postrojba
Grada Koprivnice.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne
novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,
108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 48. Zakona o civilnim
stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) i članku 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj
157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te
ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na
natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu člankom 48.f Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta odredbe na
koju se poziva, odnosno dokaz o priznatom statusu, dokaz da to pravo već nije koristio
te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg
poslodavca (ugovor, rješenje, odluka, sporazum i slično), a pravo prednosti ostvaruje
samo pod uvjetom da nema osoba koje to pravo ostvaruju u skladu s odredbama Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. Zakona o civilnim
stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih
branitelja: https://branitelji.gov.hr
Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju iz prethodnog stavka to pravo
ostvaruje ako se u prijavi na natječaj pozvala na to pravo i priložila odgovarajuće
isprave kao dokaz o statusu.

Nepotpune i ne pravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice – do
povratka odsutne radnice na rad. Mjesto rada je Koprivnica, Oružanska broj l.
Sa kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju
formalne uvjete provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, te
intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice:www. jvp-koprivnica.hr
naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i

sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata
za tu provjeru.
Na istoj web stranici biti će objavljeno vrijeme održavanja intervjua, najmanje tri dana prije
održavanja istoga.
Vatrogasno vijeće JVP Grada Koprivnice zadržava pravo poništenja natječaja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku 8 dana
od dana objave natječaja na web stranici JVP Koprivnica, web stranici Grada Koprivnice,
web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Glasu Podravine i prigorja.

Prijave se šalju na adresu:
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice
48 000 Koprivnica, Oružanska 1.
Sa naznakom: „ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVA“

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KOPRIVNICE
PDF datoteka
Prethodna novostOBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VODITELJ RAČUNOVODSTVENIH I FINANCIJSKIH POSLOVA
Sljedeća novostOBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA