Obavijest i upute kandidatima

Javna vatrogasna postrojba
Grada Koprivnice
Oružanska 1, 48000 Koprivnica


Klasa: 112-03/23-02/1
Urbroj:2137-98/23-2
Koprivnica, 05.06.2023.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

U Podravskom listu, na web stranici Grada Koprivnice, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 05.06.2023. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih poslova u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice,Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi:

Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do 13.06.2023. godine).
Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opis poslova radnog mjesta voditelj računovodstvenih i financijskih poslova:
- obavlja složene računovodstveno-financijske poslove u Vatrogasnoj postrojbi koji zahtijevaju stručnost, samostalnost i odgovornost u radu,
- odgovara za pravovremeno, stručno i zakonito obavljanje računovodstveno-financijskih poslova,
- obavlja poslove otvaranja i zaključivanja kartica,
- knjiži sve poslovne promjene u skladu sa važećim propisima, vodeći brigu o ažurnom i kontinuiranom unosu podataka i poslovnih promjena, te njihove prateće dokumentacije,
- izrađuje potrebna izvješća, vodi poslovne knjige i održava bazu podataka u računalnom sustavu, koji služe za analizu i planiranje,
- vodi robno materijalno knjigovodstvo Servisa vatrogasnih aparata,
- izrađuje i kontrolira Izjavu o fiskalnoj odgovornosti,
- izrađuje financijski plan Vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu o proračunu,
- vrši obračun PDV-a,
- izvješćuje nadležna tijela o financijskom stanju, poslovanju i potrebama Vatrogasne postrojbe,
- organizira obradu i čuvanje podataka i dokumentacije u papirnatom obliku i magnetskim medijima,
- brine o poštivanju rokova i propisa važnih za računovodstvo i financijsko poslovanje,
- priprema materijale za rad inventurnih komisija, obračunava inventurne liste, obavlja ostale poslove vezane s inventurom,
- izrađuje tromjesečna, polugodišnja izvješća i obračune, završni račun te podnosi iste nadležnim institucijama,
- prati realizaciju proračuna,
- brine o namjenskom trošenju financijskih sredstava, kontrolira rad ostalih radnika u računovodstvu,
- vrši plaćanje računa dobavljača,
- obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu zapovjednika Vatrogasne postrojbe.

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, Klasa:003-05-19-01/6, Urbroj:2137-98-19-2, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravim radnika Klasa:003-05-20-01/2, Urbroj:2137-98/20-1 od 11.02.2020. godine, KLASA:003-05/21-01/3, urbroj:2137-98/21-1 od 08.01.2021. godine, KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-3 od 31.03.2021., KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-5 od 23.06.2021. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine plaću radnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža
Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta, a za radno mjesto voditelja računovodstvenih i financijskih poslova propisan je koeficijent 1,60 dok osnovica iznosi 825,00 eura sukladno članku 35. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.
Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima, te provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih).
Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata:
• Zakon o proračunu (Narodne Novine RH broj,144/21)
• Zakon o porezu na dohodak (Narodne Novine RH broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20,151/22.)
• Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne Novine broj:124/14, 115/15, 87/16 , 3/18, 126/19, 108/20.)
• Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj:03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19,145/20, 32/21.)
• Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne Novine RH broj 95/19.)
• Zakon o vatrogastvu (Narodne Novine RH broj: 125/19, 114/22.)
• provjeru poznavanja rada na računalu praktičnim radom na poslovima iz područja proračuna i financija koja ujedno obuhvaća i provjeru osnovnog poznavanja rada na računala, poznavanje korištenja programa Word, Excel, interneta i elektroničke pošte.


Postupak testiranja:
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta:

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju

Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 3 dana prije testiranja na web stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice (www.jvp-koprivnica.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1.

Ostale upute:
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju.
Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja
PDF datoteka
Prethodna novostNATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto voditelj računovodstvenih i financijskih poslova (m/ž) na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad
Sljedeća novostOBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VODITELJ RAČUNOVODSTVENIH I FINANCIJSKIH POSLOVA