NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto voditelj računovodstvenih i financijskih poslova (m/ž) na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad

Na temelju članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), članka 6. i članka 18. Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA:003-05-19-01/4, URBROJ:2137-98-19-2 od 19.4.2019.godine i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice KLASA: 003-05-19-01/5, URBROJ:2137-98-19-2 od 19.04.2019., Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 003-05-20-01/1, URBROJ:2137-98-20-1 od 11.02.2020. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 003-05-21-01/2, URBROJ:2137-98-21-1 od 08.01.2021. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 011-03-22-02/1, URBROJ:2137-98-22-1 od 28.02.2022. godine, odluke Vatrogasnog vijeća od 12.05.2023. godine KLASA: 007-02/23-1/7,URBROJ:2137-98-23/4, Zapovjednica Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, raspisuje


NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
za radno mjesto
voditelj računovodstvenih i financijskih poslova (m/ž) na određeno vrijeme
radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad


Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti
- poznavanje knjigovodstveno-računovodstvenog poslovanja
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima knjigovodstveno-računovodstvenog poslovanja
- samostalnost u radu
- dobro poznavanje Windows operativnog sustava
- položen ispit za vozača „B“ kategorije


Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti:
• kratak životopis
• presliku osobne iskaznice
• dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)
• uvjerenje da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti (original), uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci, računajući od dana objave natječaja
• ugovor o radu, rješenje o prijemu odnosno rasporedu na radno mjesto, potvrda poslodavca i sl. iz čega je vidljivo da je ostvareno prethodno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine
• potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno elektronički zapis (e-radna knjižica)
• dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
• preslika vozačke dozvole.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti presliku domovnice.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta odredbe na koju se poziva, odnosno dokaz o priznatom statusu, dokaz da to pravo već nije koristio te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka, sporazum i slično), a pravo prednosti ostvaruje samo pod uvjetom da nema osoba koje to pravo ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr
Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju iz prethodnog stavka to pravo ostvaruje ako se u prijavi na natječaj pozvala na to pravo i priložila odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu.


Nepotpune i ne pravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad. Mjesto rada je Koprivnica, Oružanska broj l.

Sa kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice:www.jvp-koprivnica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici biti će objavljeno vrijeme održavanja intervjua, najmanje tri dana prije održavanja istoga.

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Vatrogasno vijeće JVP Grada Koprivnice zadržava pravo poništenja natječaja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici JVP Koprivnica, web stranici Grada Koprivnice, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Podravskom listu.

Prijave se šalju na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice
48 000 Koprivnica, Oružanska 1.
Sa naznakom: „ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVA“


JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KOPRIVNICE


PDF datoteka
Prethodna novostPrethodna provjera znanja i sposobnosti
Sljedeća novostObavijest i upute kandidatima