Obavijest i upute pripravnicima JVP

KLASA:112-01/23-01/1
URBROJ: 2137-98/23-4
Koprivnica, 07.04.2023.


OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
u svezi provedbe prethodne provjere tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranja i intervjua


U Glasu Podravine i prigorja od 07.04.2023. godine, na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj web stranici i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 07.04.2023. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci) za obavljanje poslova vatrogasca-2 u svojstvu pripravnika (2 izvršitelja), u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice,Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi:

Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do 15.04.2023. godine).
Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opis poslova radnog mjesta –vatrogasac- 2:
- obavlja manje složene i prosječno složene poslove u industrijskim pogonima uz prethodnu konzultaciju u njihovom izvršenju,
- obavlja poslove dežurnog vatrogasca u pogonima na koje je raspoređen na dežurstvo,
- rukuje sredstvima i spravama za gašenje požara,
- redovno obavlja kontrolu smještenosti i ispravnosti vatrogasnih aparata, hidrantskih ormarića, kao i ostale opreme koja mu je na raspolaganju,
- obavlja poslove vatrogasnog dežurstva na vatrodojavnim centralama,
- prilikom primopredaje dužnosti vrši kontrolu ispravnosti vatrogasne opreme koja mu je na raspolaganju,
- obavlja poslove osiguranja prilikom zavarivanja u pogonu,
- u izvanrednim situacijama obavlja i poslove vatrogasca u akcijama gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom ili na drugim intervencijama iz nadležnosti i djelatnosti Vatrogasne postrojbe,
- dužan je upotrebljavati osobna zaštitna sredstva i pridržavati se mjera zaštite na radu,
- obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu neposrednog voditelja.

Podaci o plaći

Sukladno odredbama članka 35.i 36. Kolektivnog ugovora za radnike Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.01.2023. godine, plaću radnika JVP čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen radnik JVP i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta, a za radno mjesto vatrogasac-2 propisan je koeficijent 0,95 dok osnovica iznosi 825,00 eura.
Za vrijeme pripravničkog staža radnik ima pravo na 85% plaće radnog mjesta za obavljanje poslova za koje je sklopio ugovor o radu.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata

Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju.
Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnica (www.jvp-koprivnica.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice najmanje 3 (tri) dana prije održavanja provjere.


1. PROVJERA FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

Kandidati na provjeru pristupaju na vlastitu odgovornost uz prethodno potpisanu izjavu.
Provjera, odnosno testiranje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kandidata za radno mjesto vatrogasac-2 provodi se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, odnosno na mjestu koje odredi Povjerenstvo.
Testiranje funkcionalnih i motorističkih sposobnosti može obaviti voditelj Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice.
Kandidati su dužni doći na testiranje u sportskoj odjeći i obući.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti povukao prijavu na natječaj. Kandidat koji ne zadovolji na provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti ne ide u daljnji postupak provjere.
Provjera tjelesnih i motoričkih sposobnosti provodi se kroz slijedeća područja provjere:
• trčanje u trajanju 12 minuta (izdržljivost). Test se izvodi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Zadatak ispitanika je da za 12 minuta prijeđe što više metara. Važno je da ispitanik kontinuirano savlada prostor u zadanoj jedinici vremena. Prekidom testiranja ne smatra se ako ispitanik dio staze savlada i hodanjem. Rezultat se mjeri prijeđenim metrima posebno za svakog ispitanika.

• sklekovi na ravnoj podlozi (snaga ruku i ramena) Test se izvodi na tvrdoj podlozi u dvorani ili otvorenom prostoru. Ispitanik je u stavu za sklek, ruke su razmaknute u širini ramena, tijelo je vodoravno ispruženo. Zadatak je ispitanika da u 1 minuti napravi što više pravilnih spuštanja i podizanja.
• skijaški čučanj (snaga izdržljivosti). Test se izvodi na ravnoj podlozi u dvorani. Ispitanik se postavi uz zid kao da sjedni na stolici, ruke moraju biti opuštene uz tijelo. Kada ispitanik zauzme stav za početak testa daje znak mjeritelju „spreman“, na što mjeritelj uključuje štopericu. Mjeri se koliko je ispitanik izdržao u položaju „skijaškog čučnja“. U listu se upisuje vrijeme izdržano u položaju.
• podizanje trupa bez opterećenja u trajanju 1 minute. Test se izvodi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Ispitanik leži na leđima, koljena su mu zgrčena-flektirana, stopala razmaknuta u širini kukova, ruke su flektirane i sa dlanovima na zatiljku. Pomoćni ispitivač (netko od ispitanika) fiksira ispitanikova stopala na podlogu. Na znak za početak ispitanik što brze izvrši podizanje u sjed – dotičući laktovima koljena i nazad se vraća na leđa. Sve to ponavlja kroz 1 minutu. Ispitivač broji pravilni izvedene pokušaje i u listu upisuje ukupan broj pravilno izvedenih pokušaja u 1 minuti.

Sadržaj provjere, rezultati provjere i ocjena rezultata utvrđeni su u kriterijima provjere sukladno dobi i spolu, temeljeni na normama za provjeru vještina i sposobnosti za poslove vatrogasca (tzv. Cooperov test).

2. PROVJERA TEORIJSKOG ZNANJA (pisano testiranje)

Postupkom testiranja provodi se provjera osnovnih znanja iz vatrogasne struke. Pisani test sastoji se od 30 pitanja. Točan odgovor na svako pitanje nosi jedan (1) bod. Ukoliko je najmanje pola odgovora točno, odgovor nosi pola (0,5) boda. Za prolaz na pisanom testiranju potrebno je 60% točnih odgovora.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Nakon pisanog testiranja provodi se intervju. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na radnom mjestu vatrogasca.
Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Na rang listu uvrštavaju se samo kandidati koji su zadovoljili na provjeri funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, pisanom testiranju i intervjuu.
Između kandidata s jednakim brojem bodova prednost imaju kandidati koji su najmanje dvije godine obavljali poslove dobrovoljnog vatrogasca, te kandidati koji prednost ostvaruju po posebnom propisu.
Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata:
• Zakon o vatrogastvu (Narodne Novine RH broj: 125/2019., 114/2022.)
• Pravila vatrogasne službe (Hrvatska vatrogasna zajednica), https://hvz.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Propisi/PravilaVatrogasneSluzbe2011.pdf
• Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH u 2022.ghttps://hvz.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Program%20aktivnosti//Program%20aktivnosti%20u%20provedbi%20posebnih%20mjera%20za%C5%A1tite%20od%20po%C5%BEara%20od%20interesa%20za%20Republiku%20Hrvatsku%20u%202022_pdf.pdf
• Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova (Narodne Novine 61/94)
• Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Narodne Novine 101/2011. i 74/2013.)
• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 8/06.)
• Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne Novine 61/94.)
• Popović i dr., Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih časnika i dočasnika, Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb, 2006.

Postupak testiranja:
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta:

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju

Ostale upute:
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju.
Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja
PDF datoteka
Prethodna novostNatječaj pripravnik TRAVANJ
Sljedeća novostPrethodna provjera znanja i sposobnosti