Natječaj pripravnik TRAVANJ

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu (NN 125/2019, 114/22), članka 6. i članka 18. Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA:003-05-19-01/4, URBROJ:2137-98-19-2 od 19.4.2019.godine i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice KLASA: 003-05-19-01/5, URBROJ:2137-98-19-2 od 19.04.2019., Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 003-05-20-01/1, URBROJ:2137-98-20-1 od 11.02.2020. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 003-05-21-01/2, URBROJ:2137-98-21-1 od 08.01.2021. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 011-03-22-02/1, URBROJ:2137-98-22-1 od 28.02.2022. godine, odluke Vatrogasnog vijeća od 31.03.2023. godine KLASA: 007-02/23-01/5, URBROJ:2137-98/23-5, Zapovjednica Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, dana 07.04.2023. godine raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
na radno mjesto
vatrogasac-2, u svojstvu pripravnika, 2 izvršitelja

radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – 6 mjeseci

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

Kandidat koji se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedeće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:
1. mora imati hrvatsko državljanstvo
2. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca
3. da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. (položenim završnim ispitom nakon završetka 3-godišnjeg srednjoškolskog programa) ili 4.2. (položenim završnim ispitom odnosno državnom maturom nakon završetka 4-godišnjega srednjoškolskog programa) prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera
4. da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
5. ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
6. poznavanje osnova korištenja Windows operativnog sustava,
7. položen ispit za vozača „B“ kategorije.
8. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv imovine i kaznena djela protiv službene dužnosti (sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu, Narodne Novine 125/2019.)

Prednost pri prijemu u radni odnos profesionalnog vatrogasca pod istim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca (Narodne Novine 125/2019, Zakona o vatrogastvu čl.51, stavak 4.), te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednosti pri zapošljavanju.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta odredbe na koju se poziva, odnosno dokaz o priznatom statusu, dokaz da to pravo već nije koristio te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka, sporazum i slično), a pravo prednosti ostvaruje samo pod uvjetom da nema osoba koje to pravo ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr
Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju iz prethodnog stavka to pravo ostvaruje ako se u prijavi na natječaj pozvala na to pravo i priložila odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu.

Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti:
• kratak životopis
• presliku domovnice ili osobne iskaznice
• dokaz o stručnoj spremi (preslika)
• potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj sposobnost, sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada. Potvrda ne smije biti starija od 6 mjeseci, računajući od dana objave natječaja.
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
Uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci, računajući od dana objave natječaja
• dokaz o poznavanju korištenja Windows operativnog sustava (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
• preslika vozačke dozvole B kategorije
• potvrda o radnom stažu izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno e-radna knjižica ili elektronički zapis

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
JVP Koprivnica će od Ministarstva pravosuđa za sve kandidate koji su se javili na raspisani natječaj, po službenoj dužnosti pribaviti dokaz naveden pod točkom 8. uvjeta,
a sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne Novine 125/19.,114/22.).
Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. U prijavi kandidati obavezno dostavljaju kontakt podatke: telefon/mobilni telefon, e-mail). Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog.
Izabrani kandidat, prije sklapanja ugovora o radu obavezan je dostaviti izvornik ili ovjerene preslike traženih isprava.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će provedena prethodna provjera tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju.
Na web stranici JVP Koprivnica: www.jvp-koprivnica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici JVP Koprivnica: www.jvp-koprivnica.hr biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere tjelesnih i motoričkih sposobnosti, testiranje i intervju, najmanje tri dana prije održavanja istoga.

Prijave na natječaj podnose se isključivo u zatvorenim omotnicama.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice
48 000 Koprivnica, Oružanska 1.
Sa naznakom: „ZA VATROGASCA – PRIPRAVNIKA“

Na poleđini omotnice potrebno je napisati ime i prezime te adresu kandidata.

Ovaj natječaj objaviti će se na oglasnoj ploči JVP Koprivnica, na web stanici JVP Koprivnica, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te u Glasu Podravine i prigorja.
Vatrogasno vijeće JVP Koprivnica zadržava pravo poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično.

KLASA:112-01/23-01/1
URBROJ:2137-98/23-3
Koprivnica, 07.04.2023.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KOPRIVNICE

PDF datoteka
Prethodna novost
Sljedeća novostObavijest i upute pripravnicima JVP