Javna vatrogasna postrojba grada Koprivnice

Saznajte više o nama

POSLJEDNJE NOVOSTI

IN MEMORIAM Goran Kosnica (31.12.1980. - 26.11.2023.)

Posljednji ispraćaj kolege Gorana Kosnice, zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe grada Koprivnice biti će sutra, utorak 28.11.2023 u 14. sati na gradskom groblju "Pri Svetom Duhu" u Koprivnici IN MEMORIAM Goran Kosnica (31.12.1980. - 26.11.2023. Naš dragi kolega Goran Kosnica, profesionalni vatrogasac u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Koprivnice, preminuo je danas, 26. studenog, 2023. godine, nakon duge i teške bolesti. Goran je u JVP-u Koprivnica radio nešto više od deset godina, od 1. ožujka 2013. godine, a osim redovnog posla odlazio je na brojne redovne i izvanredne dislokacije diljem Hrvatske. Svojim je profesionalnim i osobnim kvalitetama bio primjer mlađim kolegama, a svoj vedar duh znao je prenijeti na sve svoje kolege vatrogasce i na tome mu neizmjerno hvala! Počivao u miru!

Pročitajte više

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

KLASA:112-03/23-02/3 URBROJ:2137-98/23-1 Koprivnica, 24.11.2023. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA U Narodnim Novinama, Glasu Podravine i prigorja, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Hrvatske vatrogasne zajednice, web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 24.11.2023. godine objavljen je javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika u radni odnos na određeno vrijeme u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi: Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do 02.12.2023. godine). Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Provedba natječajnog postupka, izbor i imenovanje zamjenika zapovjednika vršiti će se sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (NN 125/19. 114/22). Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice KLASA: 012-03-20-01/1, URBROJ: 2137-98-20-2 od 27.02.2020. i KLASA: 012-03/21-01/1, URBROJ: 2137-98/21-3 od 26.02.2021. godine, Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JVP Koprivnice. Opis poslova i radnih zadataka: - obavlja složenije poslove u Vatrogasnoj postrojbi koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršenju poslova i zadataka, - obavlja stručni nadzor nad radom Vatrogasne postrojbe u odsutnosti ili po nalogu zapovjednika Vatrogasne postrojbe, - radi na unapređenju preventivne i operativne djelatnosti Vatrogasne postrojbe u području zaštite od požara te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada i stručno osposobljavanje radnika, - odgovoran je za obavljanje operativnih poslova, - izrađuje operativne planove i brine se da izvještaji o intervencijama budu pravilno popunjeni i dostavljeni nadležnim tijelima, - priprema i usklađuje stručne poslove u Vatrogasnoj postrojbi, - u dogovoru sa zapovjednikom vrši raspored radnika po smjenama te vodi propisanu evidenciju radnog vremena sukladno važećem Pravilniku o evidenciji radnog vremena i evidenciju putnih troškova sve u suradnji s vatrogascima-voditeljima odjeljenja, - izrađuje, provodi i nadzire provođenje programa obuke radnika, - obavlja i druge poslove i zadatke u skladu s naravi i vrstom posla po nalogu zapovjednika. Podaci o plaći Sukladno odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, Klasa:003-05-19-01/6, Urbroj:2137-98-19-2, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravim radnika Klasa:003-05-20-01/2, Urbroj:2137-98/20-1 od 11.02.2020. godine, KLASA:003-05/21-01/3, urbroj:2137-98/21-1 od 08.01.2021. godine, KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-3 od 31.03.2021., KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-5 od 23.06.2021. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine plaću radnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta, a za radno mjesto zamjenik zapovjednika postrojbe propisan je koeficijent 1,80 dok osnovica iznosi 825,00 eura sukladno članku 35. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine. Način obavljanja intervjua Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se intervju o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni putem mail-a/telefona. Kroz intervju sa kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad na tim poslovima, te se vrši provjera socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih). Ukoliko kandidat ne pristupi intervju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Ostale upute: Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju. Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za izbor/imenovanje zamjenika zapovjednika navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak. Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice pridržava pravo poništenja natječaja. Povjerenstvo za provedbu natječaja

Pročitajte više

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAMJENIKA ZAPOVJEDNIKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KOPRIVNICE (M/Ž)

Pročitajte više

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- voditelj računovodstvenih i financijskih poslova

Pročitajte više

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Klasa: 112-03/23-02/2 Urbroj:2137-98/23-3 Koprivnica, 03.11.2023. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA U Glasu Podravine i prigorja, na web stranici Grada Koprivnice, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 03.11.2023. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih poslova u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice ,Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi: Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do 11.11.2023. godine). Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Opis poslova radnog mjesta voditelj računovodstvenih i financijskih poslova: - obavlja složene računovodstveno-financijske poslove u Vatrogasnoj postrojbi koji zahtijevaju stručnost, samostalnost i odgovornost u radu, - odgovara za pravovremeno, stručno i zakonito obavljanje računovodstveno- financijskih poslova, - obavlja poslove otvaranja i zaključivanja kartica, - knjiži sve poslovne promjene u skladu sa važećim propisima, vodeći brigu o ažurnom i kontinuiranom unosu podataka i poslovnih promjena, te njihove prateće dokumentacije, - izrađuje potrebna izvješća, vodi poslovne knjige i održava bazu podataka u računalnom sustavu, koji služe za analizu i planiranje, - vodi robno materijalno knjigovodstvo Servisa vatrogasnih aparata, - izrađuje i kontrolira Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, - izrađuje financijski plan Vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu o proračunu, - vrši obračun PDV-a, - izvješćuje nadležna tijela o financijskom stanju, poslovanju i potrebama Vatrogasne postrojbe, - organizira obradu i čuvanje podataka i dokumentacije u papirnatom obliku i magnetskim medijima, - brine o poštivanju rokova i propisa važnih za računovodstvo i financijsko poslovanje, - priprema materijale za rad inventurnih komisija, obračunava inventurne liste, obavlja ostale poslove vezane s inventurom, - izrađuje tromjesečna, polugodišnja izvješća i obračune, završni račun te podnosi iste nadležnim institucijama, - prati realizaciju proračuna, - brine o namjenskom trošenju financijskih sredstava, kontrolira rad ostalih radnika u računovodstvu, - vrši plaćanje računa dobavljača, - obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu zapovjednika Vatrogasne postrojbe. Podaci o plaći Sukladno odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, Klasa:003-05-19-01/6, Urbroj:2137-98-19-2, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravim radnika Klasa:003-05-20- 01/2, Urbroj:2137-98/20-1 od 11.02.2020. godine, KLASA:003-05/21-01/3, urbroj:2137- 98/21-1 od 08.01.2021. godine, KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-3 od 31.03.2021., KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-5 od 23.06.2021. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2- 23-8 od 10.02.2023. godine plaću radnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta, a za radno mjesto voditelja računovodstvenih i financijskih poslova propisan je koeficijent 1,60 dok osnovica iznosi 825,00 eura sukladno članku 35. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj. Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima, te provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih). Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata: ? Zakon o proračunu (Narodne Novine RH broj,144/21) ? Zakon o porezu na dohodak (Narodne Novine RH broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20,151/22.) ? Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne Novine broj:124/14, 115/15, 87/16 , 3/18, 126/19, 108/20.) ? Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj:03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19,145/20, 32/21.) ? Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne Novine RH broj 95/19.) ? Zakon o vatrogastvu (Narodne Novine RH broj: 125/19, 114/22.) ? provjeru poznavanja rada na računalu praktičnim radom na poslovima iz područja proračuna i financija koja ujedno obuhvaća i provjeru osnovnog poznavanja rada na računala, poznavanje korištenja programa Word, Excel, interneta i elektroničke pošte. Postupak testiranja: Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja. Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta: Za vrijeme testiranja nije dopušteno: - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 3 dana prije testiranja na web stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice (www.jvp-koprivnica.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1. Ostale upute: Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju. Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem. Povjerenstvo za provedbu natječaja

Pročitajte više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto voditelj računovodstvenih i financijskih poslova (m/ž) na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad

Na temelju članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), članka 6. i članka 17. Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA:003-05-19-01/4, URBROJ:2137-98-19-2 od 19.4.2019. godine, KLASA:003-05-21-01/1, URBROJ:2137-98/21-1, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice KLASA: 003-05-19-01/5, URBROJ:2137-98-19-2 od 19.04.2019., Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 003-05-20-01/1, URBROJ:2137-98-20-1 od 11.02.2020. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 003-05-21-01/2, URBROJ:2137-98-21-1 od 08.01.2021. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, KLASA: 011-03-22-02/1, URBROJ:2137-98- 22-1 od 28.02.2022. godine, odluke Vatrogasnog vijeća od 30.10.2023. godine KLASA:007-02/23-1/15, URBROJ:2137-98/23-4, Zapovjednica Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto voditelj računovodstvenih i financijskih poslova (m/ž) na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera - nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti - poznavanje knjigovodstveno-računovodstvenog poslovanja - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima knjigovodstveno- računovodstvenog poslovanja - samostalnost u radu - dobro poznavanje Windows operativnog sustava - položen ispit za vozača „B“ kategorije Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti: ? kratak životopis ? dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice) ? dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome) ? uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci, računajući od dana objave natječaja ? ugovor o radu, rješenje o prijemu odnosno rasporedu na radno mjesto, potvrda poslodavca i sl. iz čega je vidljivo da je ostvareno prethodno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine ? potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno elektronički zapis (e-radna knjižica) ? dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.) ? preslika vozačke dozvole B kategorije Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti presliku domovnice. Dokaz o nekažnjavanosti za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti i imovine te protiv službene dužnosti, po službenoj će dužnosti pribaviti Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta odredbe na koju se poziva, odnosno dokaz o priznatom statusu, dokaz da to pravo već nije koristio te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka, sporazum i slično), a pravo prednosti ostvaruje samo pod uvjetom da nema osoba koje to pravo ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju iz prethodnog stavka to pravo ostvaruje ako se u prijavi na natječaj pozvala na to pravo i priložila odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu. Nepotpune i ne pravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice – do povratka odsutne radnice na rad. Mjesto rada je Koprivnica, Oružanska broj l. Sa kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice:www. jvp-koprivnica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici biti će objavljeno vrijeme održavanja intervjua, najmanje tri dana prije održavanja istoga. Vatrogasno vijeće JVP Grada Koprivnice zadržava pravo poništenja natječaja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici JVP Koprivnica, web stranici Grada Koprivnice, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Glasu Podravine i prigorja. Prijave se šalju na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice 48 000 Koprivnica, Oružanska 1. Sa naznakom: „ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVA“ JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE

Pročitajte više

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VODITELJ RAČUNOVODSTVENIH I FINANCIJSKIH POSLOVA

Pročitajte više

Obavijest i upute kandidatima

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice Oružanska 1, 48000 Koprivnica Klasa: 112-03/23-02/1 Urbroj:2137-98/23-2 Koprivnica, 05.06.2023. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA U Podravskom listu, na web stranici Grada Koprivnice, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 05.06.2023. godine objavljen je javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova voditelja računovodstvenih i financijskih poslova u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice,Koprivnica, Oružanska 1, te se daju upute kako slijedi: Prijave na natječaj podnose se roku 8 dana od dana objave natječaja (do 13.06.2023. godine). Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da JVP Koprivnica kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u svrhu provedbe istog. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Opis poslova radnog mjesta voditelj računovodstvenih i financijskih poslova: - obavlja složene računovodstveno-financijske poslove u Vatrogasnoj postrojbi koji zahtijevaju stručnost, samostalnost i odgovornost u radu, - odgovara za pravovremeno, stručno i zakonito obavljanje računovodstveno-financijskih poslova, - obavlja poslove otvaranja i zaključivanja kartica, - knjiži sve poslovne promjene u skladu sa važećim propisima, vodeći brigu o ažurnom i kontinuiranom unosu podataka i poslovnih promjena, te njihove prateće dokumentacije, - izrađuje potrebna izvješća, vodi poslovne knjige i održava bazu podataka u računalnom sustavu, koji služe za analizu i planiranje, - vodi robno materijalno knjigovodstvo Servisa vatrogasnih aparata, - izrađuje i kontrolira Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, - izrađuje financijski plan Vatrogasne postrojbe sukladno Zakonu o proračunu, - vrši obračun PDV-a, - izvješćuje nadležna tijela o financijskom stanju, poslovanju i potrebama Vatrogasne postrojbe, - organizira obradu i čuvanje podataka i dokumentacije u papirnatom obliku i magnetskim medijima, - brine o poštivanju rokova i propisa važnih za računovodstvo i financijsko poslovanje, - priprema materijale za rad inventurnih komisija, obračunava inventurne liste, obavlja ostale poslove vezane s inventurom, - izrađuje tromjesečna, polugodišnja izvješća i obračune, završni račun te podnosi iste nadležnim institucijama, - prati realizaciju proračuna, - brine o namjenskom trošenju financijskih sredstava, kontrolira rad ostalih radnika u računovodstvu, - vrši plaćanje računa dobavljača, - obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu zapovjednika Vatrogasne postrojbe. Podaci o plaći Sukladno odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, Klasa:003-05-19-01/6, Urbroj:2137-98-19-2, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravim radnika Klasa:003-05-20-01/2, Urbroj:2137-98/20-1 od 11.02.2020. godine, KLASA:003-05/21-01/3, urbroj:2137-98/21-1 od 08.01.2021. godine, KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-3 od 31.03.2021., KLASA:003-05/21-01/3, URBROJ:2137-98/21-5 od 23.06.2021. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine plaću radnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža Koeficijenti složenosti utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta, a za radno mjesto voditelja računovodstvenih i financijskih poslova propisan je koeficijent 1,60 dok osnovica iznosi 825,00 eura sukladno članku 35. Kolektivnog Ugovora za radnike JVP Koprivnice KLASA:152-01/22-01/0007, URBROJ:2137-1-03/2-23-8 od 10.02.2023. godine. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj. Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima, te provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih). Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Područje testiranja te pravni i stručni izvori za pripremanje kandidata: • Zakon o proračunu (Narodne Novine RH broj,144/21) • Zakon o porezu na dohodak (Narodne Novine RH broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20,151/22.) • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne Novine broj:124/14, 115/15, 87/16 , 3/18, 126/19, 108/20.) • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj:03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19,145/20, 32/21.) • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne Novine RH broj 95/19.) • Zakon o vatrogastvu (Narodne Novine RH broj: 125/19, 114/22.) • provjeru poznavanja rada na računalu praktičnim radom na poslovima iz područja proračuna i financija koja ujedno obuhvaća i provjeru osnovnog poznavanja rada na računala, poznavanje korištenja programa Word, Excel, interneta i elektroničke pošte. Postupak testiranja: Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja. Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta: Za vrijeme testiranja nije dopušteno: - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 3 dana prije testiranja na web stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice (www.jvp-koprivnica.hr) i na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Koprivnica, Oružanska 1. Ostale upute: Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju. Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem. Povjerenstvo za provedbu natječaja

Pročitajte više